当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第5卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第5卷(注音)shī

lùnjuàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī
èr

jiè
zhōng

chū
jìng


shòu
shēng
zhū
tiān


shòushēng
èr
jìng


zhū
tiān

shòu
dìng
shēng
sān
jìng


zhū
tiān

shòu


miào
jìng


zhū
tiān

shòu
shè
niàn
qīng
jìng

jìng

dòng
zhījiè
zhū
tiān

shòu


jìng
jiě
tuō
zhī


yòu
yóu
liù
zhǒng
shū
shēng
shū
shēng
yīng
zhī


xíng
liàng
shū
shēng

èr
róu
ruǎn
shū
shēng

sān
yuán
shū
shēng


shí
shū
shēng


xīn
shū
shēng

liù
suǒ

shū
shēngshēn
liàng
jiàn
zēng
guǎng
广shì

shì

zhuǎn
shū
shēng
zhǐ
jiàn
gēng
róu
ruǎn


shì

shì

zhuǎn
shū
shēng
yuán
jiàn
gēng
měng
shèng
zhòng
duō
chà
bié


shì

shì

zhuǎn
shū
shēngshí
fēn
jiàn
yuǎn

jiān


shì

shì

zhuǎn
shū
shēng
xīn

jiǎn


jiàn
jiàn
zēng
guǎng
广


shì

shì

zhuǎn
shū
shēngsuǒjiàn
zēng


shì

shì

zhuǎn
shū
shēngshū
shēng


shì

shū
shēng


suí

suǒ
yīng
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

yòu

yǒu
èr
zhǒng


fēi
shèng
cái
suǒ
shēng


èr
shèng
cái
suǒ
shēng


fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

zhě

wèi

zhǒng


wéi
yuán

shēng


shì
yuèèr

chángsān
qīng
jìng
zhù
chíshì
yuè


zhě

wèi
chē
chéng


zhū
zhuāng
yánxiàoxiāng
huā
mán
zhǒng
zhǒng
shàng
miào
zhēn
wánguāng
míng
zhào
yào
nán

shì
wèi
zhǒng
zhǒng

cáng


cháng


zhě

wèi

xún

lún
shí

zhuī

zhú


àn

děng
shì

qīng
jìng


zhě

wèi

xiáng
cǎo

pín
luó
guǒ

luó
bèi
mǎn
wèng
děng
shì

zhù
chí


zhě

wèi
yǐn

shí

shèng
cái
suǒ
shēng

zhě

wèi

shèng
cái
wéi
yuán

shēng


děng
wéixìn
èr
jiè
sān
cán

kuì

wén
liù
shè

huì


yóu
shí

zhǒng
xiāng

shèng
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

chà
bié


děng
shí


wèi
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

néng

è
xíng

shèng
cái
suǒ
shēng

néng

miào
xíng

yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

yǒu
zuì


xiāng
yīng

shèng
cái
suǒ
shēng


zuì


xiāng
yīng

yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

wēi
xiǎo

biàn
suǒ


shèng
cái
suǒ
shēng

guǎng
广

biàn
mǎn
suǒ


yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

fēi

qiē
shí
yǒuwài
yuán


shèng
cái
suǒ
shēng


qiē
shí
yǒu
yuán


yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

fēi

qiē

yǒu

wéi

jiè


shèng
cái
suǒ
shēng


qiē

yǒu

tōng
sān
jiè


yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng


néng
yǐn

hòu
shì
shèng
fēi
shèng
cái

shèng
cái
suǒ
shēng

néng
yǐn

hòu
shì
shèng
fēi
shèng
cái

yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

ruò
shòu
yòng
shí
yǒu
jìn
yǒu
biān

shèng
cái
suǒ
shēng

ruò
shòu
yòng
shí
zhuǎn
gēng
chōng
shèng
zēng
cháng
guǎng
广


yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

wéi

jié
duó

ruò
wáng
ruò
zéi
yuàn

shuǐ
huǒ

shèng
cái
suǒ
shēng


néng
qīn
duó

yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēngcóng
jīn
shì
chí
wǎng
hòu
shì

shèng
cái
suǒ
shēng


cóng
jīn
shì
chí
wǎng
hòu
shì

yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

shòu
yòng
zhī
shí


chōng


shèng
cái
suǒ
shēng

shòu
yòng
zhī
shí
jīu
jìng
chōng
mǎn

yòu
fēi
shèng
cái
suǒ
shēng

yǒu

wèi

yǒu
yuàn
duì

yǒu
zāi
héng

yǒu
shāo
nǎo


néng
duàn
hòu
shìyǒu

wèi
zhě

wèi

dāng
shēng

suǒ

chù


yǒu
yuàn
duì
zhě

wèi
dǒu
sòng
wéi
zhèng
suǒ

chù


yǒu
zāi
héng
zhě

wèi
lǎo
bìng

suǒ

chù


yǒu
shāo
nǎo
zhě

wèi
yóu


xìng

zhēn
shí


jiè
lài
bìng

wàng
diān
dǎo
suǒ

chù


chóu
tàn
yōu

zhǒng
zhǒng

nǎo
suǒ

chùnéng
duàn
hòu
shì


zhě

wèi
tān
tián
děng
běn
suí
èr
huò
suǒ

chù


shèng
cái
suǒ
shēngwèi


yuàn
duì


zāi
héng


shāo
nǎo

néng
duàn
hòu
shìsuí

suǒ
yīng

shàng
xiāng
wéi

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

yòu
wài
yǒu

zhě
shòu
yòng

chén

shèng
huì
mìng
zhě
shòu
yòng
zhèng


yóu

zhǒng
xiāng

yǒu
chà
bié

yóu

yīn
yuán

shuō
shèng
huì
mìng
zhě


shàng
huì
mìng
qīng
jìng

huó


děng
wéishòu
yòng
zhèng

zhě

rǎnèr
shòu
yòng
zhèng

zhě


jìng


sān
shòu
yòng
zhèng

zhě

xiàng
dìngshòu
yòng
zhèng

zhě


huì
mìng
zhě

gòngshòu
yòng
zhèng

zhě
yǒu
zhēn
shícūi


yuànzhōng
zhū
shòu

zhě
suǒ
yǒushì
suí
shùn

chù
tān
ài
suǒ
suí


shì
suí
shùn
yōu
chù
tián
huì
suǒ
suí


shì
suí
shùn
shè
chù

jiǎn

shè
zhī
suǒ
suí


shèng
huì
mìng
zhě
shòu
yòng
zhèng
shì

yòu
zhū
yǒu

zhě
shòu
yòng

chén

cóng


zhī
běn


lái


cháng


shè


chénchén

huò


shí
dōu

suǒ


shèng
huì
mìng
zhě
shòu
yòng
zhèng
shì

yòu
shòu

zhě
shòu
yòng

shí
shìài


yōu
huì

huò
shí
shēng

huò
shí
shēng
yōu

shèng
huì
mìng
zhě
shòu
yòng
zhèng
shì

yòu
zhū


wài
huì
mìng
zhě


zhǒng
zhǒng
jiàn


fēn
bié
suǒ

xié
shēng
jiě
chù


xīn
měng

zhǒng
zhǒng

zhuó

héng
wéi

rǎn
zhī
suǒ
suí
zhú

suī
huán
tuì
退


shèng
huì
mìng
zhě
shòu
yòng
zhèng
shì

yòu
shòu

zhě

zhū
shì
jiānzhě

suǒ
yǒujiē
fēi
zhēn
shí

jiē
wéi

yuàn
zhī
suǒ
suí
zhú


huàn

xiǎng

yǐng

yàn

mèng
suǒ
jiàn

yóu

huàn
zuò
zhū
zhuāng
yán


yòu
zhuózhū
shòu

zhě


zhū
shì
jiānzhě

fán
suǒ
shòu
yòng
yóu

diān
kuáng

zùi
luàn
děng

wèi
zhì

jūn
ér
yǒu
shòu
yòng

shìwéi
fēi
zhēn
shínéng
zhì
suǒ
yǒu

shì

shèng
huì
mìng
zhě
shòu
yòng
zhèng
shì


sān
jiè
yǒu
qíng
suǒ

zhī
shēn
dāng
yún

guān

wèiyōng

zhòng
suǒ
suí

shēn

shòu
shēng
shí
dāng
yún

guān

wèiyōng
zàn

lěng
chù
shēn

shòu
shēng
shí
dāng
yún

guān

wèiyōng
wéi

huī
suǒ
chù
shēn
shòu
shēng
shí
dāng
yún

guān

wèiyōng

lěng

děng
chù


xìng


ér
běn
zhù
fàn
shuō

dāng
zhī

shòu
huài

shòu

shòu
xíng
yòu
shuō
yǒu
yǒu
ài
wèi


yǒu

ài
wèi


yǒu
shēng

ài
wèishì
děng
lèi

jīng
guǎng
广
shuō

yīng
zhī
duò
èr
jiè
shè

yòu


fàn
jiàn

xiǎng
shòu
miè

wéi

zhōng

zhù

fēi
wèi
shòu


yòu
shuō
yǒu
sān
zhǒng


wèi

tān

tián

chī


sān
zhǒng

wéi

lòu
jiè
zhōngshìmíng
wéi
chánglòu
jiè
shèyǐn
shí
shòu
yòng
zhě

wèi
sān
jiè
jiāng
shēng

shēng
yǒu
qíng
shòu
寿
mìng
ān
zhù


zhōng
dāng
zhī
chù


shí
sān
zhǒng
shíqiē
sān
jiè
yǒu
qíng
shòu
寿
mìng
ān
zhù

duàn
shí

zhǒng
wéi
lìng

jiè
yǒu
qíng
shòu
寿
mìng
ān
zhù

yòu


luò
jiā
shòu
shēng
yǒu
qíng

yǒu
wēi

duàn
shí

wèi

cáng
zhōng
yǒu
wēi
dòng
fēng

yóu

yīn
yuán


jiǔ
zhù

è
饿
guǐ
bàng
shēng
rén
zhōng
yǒu

duàn
shí

wèi
zuò
fēn
duàn
ér
dàn
shí
zhī


yǒu
wēi

shí

wèi
zhù
jié
luó
lán
děng
wèi
yǒu
qíng


jiè
zhū
tiān

yóu

shí


suǒ
yǒu
duàn
shí
liú


qiē
shēn
fēn
zhī
jié

xún

xiāo
huà

yǒu
biàn
便
huì


yín

shòu
yòng
zhě

zhū

luò
jiā
zhōng
suǒ
yǒu
yǒu
qíng
jiē

yín
shì

suǒ

zhě


yóu

yǒu
qíng
cháng
shí

jiān
duō
shòu
zhǒng
zhǒng

měngyóu

yīn
yuán


zhū
yǒu
qíng
ruò
nánruò


nán


nánkuàng
zhǎn
zhuǎn
èr
èr
jiāo
huì

ruò
guǐ
bàng
shēng
rén
zhōng
suǒ
yǒu

shēnxiāng


yǒu
yín


nán

zhǎn
zhuǎn
èr
èr
jiāo
huì

jìng
liú
chū


jiè
zhū
tiān
suī
xíng
yín
jìng

rán

gēn
mén
yǒu
fēng

chū
fán
nǎo
biàn
便
wáng
zhòng
tiān

èr
èr
jiāo
huì

nǎo
fāng

wáng
zhòng
tiān

sān
shí
sān
tiān

ěr

shí
fēn
tiān

wéi

xiāng
bào

nǎo
biàn
便


zhī

tiān

wéi
xiāng
zhí
shǒu

nǎo
biàn
便huà
tiān

xiāng

ér
xiào

nǎo
biàn
便huà

zài
tiān

yǎn
xiāng

shì

nǎo
biàn
便


yòu
sān
zhōu
rén

shè
shòu

qiè
shī
shè
jià


běi


zhōu


suǒ


shè
shòuqiē
yǒu
qíng

shè
shòu

qiè


jiàsān
zhōu
rén


shì


guǐ


jiè
zhū
tiān

ěr

wéi
chú

huà
tiān


huà

zài
tiān

yòu

qiē

jiè
tiān
zhòng

yǒu
chù

tāi
cáng

rán


wáng
zhòng
tiānjiān
shàng
huò

huái
怀
zhōngsuì
xiǎo
ér

rán
huà
chū

sān
shí
sān
tiān

liù
suì

shí
fēn
tiān


suì

zhī

tiān


suì


huà
tiān

jiǔ
suì


huà

zài
tiān

shí
suì


shēng
jiàn

zhě
wèi
sān
zhǒng

shēng

huò
yǒu
zhòng
shēng
xiàn
zhù

chén

yóu

xiàn
zhù

chén


guì

zàiyún


wèi

qiē
rénwáng
zhòng
tiān
nǎi
zhì
shàn
zhī

tiān

shì
míngshēng

huò
yǒu
zhòng
shēng
biàn
huà

chén

yóu

biàn
huà

chén


guì

zàiyún


wèi

huà
tiān

yóu

zhū
tiān
wéihuà
wéi

chén

fēi
wéiwéi

biàn
huà
zhū

chén


guì

zài

shì
míng

èr

shēng

huò
yǒu
zhòng
shēng

huà

chén

yóu

suǒ
huà
zhū

chén


guì

zàiyún

wèi

huà

zài
tiān

yóu

zhū
tiān
wéi

yīn
yuán

néng
biàn
huà
wéi

yīn
yuán

néng
biàn
huà
huà
fēi
wéi


yòng

suǒ
huà

chén
wéi

guì

zài


shuō

tiān
wéi

huà

zài

fēi

zhū
tiān
wéi
shòu
yòng

suǒ
huà

chén


yǒu
shòu
yòng

suǒ
huà

chén
zhě

shì
míng

sān

shēng


yǒu
sān
zhǒng

shēng

huò
yǒu
zhòng
shēng
yòng

shēng


guàn


shēn

wèi
chū
jìng


zhū
tiān

shì
míngshēng

huò
yǒu
zhòng
shēng
yóu
dìng
shēng


guàn


shēn

wèi

èr
jìng


zhū
tiān

shì
míng

èr

shēng

huò
yǒu
zhòng
shēng
guàn


shēn

wèi

sān
jìng


zhū
tiān

shì
míng

sān

shēng

wèn


jiàn

sān
zhǒng

shēng
sān
zhǒng

shēngyóu
sān
zhǒng
qiú
qiú

èr
yǒu
qiú

sān
fàn
xíng
qiú

wèi
ruò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén
duò

qiú
zhě


qiē
jiē
wéi
sān
zhǒng

shēng

gēng

zēng
guò

ruò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén
duò
yǒu
qiú
zhě

duō
fēn
qiú


yóu
tān
qiē
jiē
wéi
sān
zhǒng

shēng

yóu
zhū
shì
jiān
wéi

jìng
shēng
chù

zhuī
qiú
zhě

wéi
xiān
shǎo
shàng


wéi
shēng

ruò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén
duò
fàn
xíng
qiú
zhě


qiē
jiē
wéi
qiú

lòu
jiè

huò

yǒu

duò
xié
fàn
xíng
qiú
zhě

wéi
qiú

dòng
kōng

biān
chù
shí

biān
chù

suǒ
yǒu
chù
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


xié
fēn
bié

wèi
wéi
jiě
tuō

dāng
zhī

shì
yǒu
shàng
fàn
xíng
qiú


shàng
fàn
xíng
qiú
zhě

wèi
qiú

lòu
jiè
jiàn

zhě

wèi

sān
jiè
zhōng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
yǒu

zhǒngchà
bié

huò
yǒu
suǒ
yóu

suǒ
hài

yóu

hài

wèi
yǒu

jiè
tiān

míng
yóu

wàng
niàn


zhū
tiān
zhòng

huò
shí
dān
zhuó
zhǒng
zhǒngjiǔ
xiāng

zhù

yóu
jiǔ
zhù

wàng
shī

niàn

yóu
shī
niàn

cóng

chù
méi

huò

yǒu
tiān
míng
yuē

fèn


zhū
tiān
zhòng

yǒu
shí
zhǎn
zhuǎn
jiǎo
yǎn
xiāng
shì

yóu
xiāng
shì


fèn
zhuǎn
zēng


fèn
zēng

cóng

chù
méi

huò
yǒu
suǒ
yóu

suǒ
hài

yóu

hài

wèi
chù
jié
luó
lán
è

tán

shī
jiàn
nán
wèi


zài


zhōng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng

huò
yǒu
suǒ

yóu

hài

yóu

hài

wèi


zhòng
shēng
chù

shēng
wèi

zhū
gēn
yuán
mǎn
zhū
gēn
chéng
jiù

huò
yǒu
suǒ

fēi

hài

fēi

hài

wèijiè
zhū
tiān


qiē

luò
jiāluò
jiā
guǐ


lái
shǐ
使
zhě

zhù
zuì
hòu
shēn


dìng
miè
dìng
ruò

zhèng
dìng
ruò
chù
zhōng
yǒu


shì
děng
lèi
yún

yīn
yuán
guǒ
jiàn


wèi
lüè
shuō
yǒu

zhǒng


yóu
xiāng


èr
yóu

chù


sān
yóu
chà
biéyóu
jiànyīn
děng
xiāng
zhě

wèi
ruò
yóu

wéi
xiān

wéi
jiàn
shēng

huò

huò
chéng
huò
bàn
huò
yòng

shuō

wéi

yīn

wèn

shuí
wéi
xiān
shuí
wéi
jiàn


shuí

shēng
zhǒng

wéi
xiān

chú
zhǒng


suǒ

ruò
yǒu

ruò

wéi
jiàn


zhù
bàn
suǒ
yuán
wéi
suí

suǒ
yīng


zhū

shēng

wèn

shuí
wéi
xiān
shuí
wéi
jiàn


shuí

shēng
wén

jué

lái
zhǒng
xìng
wéi
xiān


fēn

wéi
jiàn


wài
fēn

wéi
zhèng

fán
nǎo


niè
pán


fēn

zhě

wèi


zuò

shǎo

zhī


děng

fēn
shànrén
shēn
shēng
zài
shèng
chù

zhū
gēn

quē

shì

zhàngshàn
chù
shēn
shēng
jìng
xìn


shì
děng

míng

fēn


wài
fēn

zhě

wèi
zhū

xīng
shì
xuān
shuō
miào

jiào

yóu
cún

zhù
zhèng

zhě
suí
shùn
ér
zhuǎn


bēi
xìn
zhě

wéi
shī
zhǔ


shì
děng

míng
wài
fēn


wèn

shuí
wéi
xiān
shuí
wéi
jiàn


shuí

chéngsuǒ
zhī
shēng
jiě
ài

wéi
xiān

zōng
yīn


wéi
jiànxiāng
wéi
zhòng
shàn

lùn
zhě
wéi
suǒ


chéng

wèn

shuí
wéi
xiān
shuí
wéi
jiàn


shuí

bàngōng
qiǎo
zhì
wéi
xiān

suí

qín

wéi
jiàn


gōng
qiǎo

chù
zhòng

wéi
gōng
qiǎo

chù
bàn

yòu
ài
wéi
xiān

yóu
shí
zhù
zhě

zhǐ
wéi
jiànshí
wéi
shòu
shēng
yǒu
qíng
ān
zhù
chōng
bàn

wèn

shuí
wéi
xiān
shuí
wéi
jiàn


shuí

yòng

zhǒng

wéi
xiānshēng
wéi
jiàn
shēng
yuán
wéi


zhū

zuò
yòng

zhī


děng
míng
wéi


zuò
yòng
wèi
yǎn

jiàn
wéishì

gēnyòng
yīng
zhī

yòu

néng
chí
shuǐ
néng
làn
huǒ
néng
shāo
fēng
néng
zào


shì
děng
lèi
dāng
zhī
wài
fēn


chà
bié

yīn
děng

chù
zhě

wèi
shí

zhǒng
èr
lǐng
shòu

sān
yǒu
rùn
zhǒng
jiān
miè

liù
jìng
jiè


gēn


zuò
yòng

jiǔ
shì
yòng

shí
zhēn
shí
jiàn

shí

suí
shùn

shí
èr
chà
bié
gōng
néng

shí
sānshí

zhàng
ài

shí


zhàng
ài
yīn
děng
chà
bié
zhě

wèi
shí
yīn

yuán

guǒ
shí
yīn
zhě


suí
shuō
yīn

èr
guān
dài
yīn

sān
qiān
yǐn
yīn


shēng

yīn


shè
shòu
yīn

liù
yǐn

yīn


dìng

yīn


tóng
shì
yīn

jiǔ
xiāng
wéi
yīn

shí

xiāng
wéi
yīn


yuán
zhě


yīn
yuán

èr
děng

jiān
yuán

sān
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán


guǒ
zhěshú
guǒ

èr
děng
liú
guǒ

sān


guǒ


shì
yòng
guǒ


zēng
shàng
guǒ

yīn
děng
jiàn

zhě

wèi


yīn

chù

shī
shè
suí
shuō
yīn

suǒ

zhě


yóu


jiè

jiè


shī
shè

míng
wéi
xiān

xiǎng
zhuǎn

xiǎng
wéi
xiān


zhuǎn

yóu


suí
jiàn
wén
jué
zhī

zhū
yán
shuō

shì
chù
shī
shè
suí
shuō
yīn


lǐng
shòu
yīn

chù

shī
shè
guān
dài
yīn

suǒ

zhě


yóu
zhū
yǒu
qíng

zhū
yǒu

qiúzhě


guān
dàizhū


huò
wéi
qiú

huò
wéi


huò
wéi
shòu
yòng

zhū
yǒu

qiú

zhě


guān
dài
zhū
yuán
huò
wéi
qiú

huò
wéi
shòu
yòng

zhū
yǒu

qiúzhě


guān
dài
zhū
yuán
huò
wéi
qiú

huò
wéi
shòu
yòng

zhū
yǒuzhě


guān
dài
shēng
yuán


duàn
yuán

huò
wéi
yuǎn

huò
wéi
qiú

huò
wéi
shòu
yòng

shì


lǐng
shòu

chù

shī
shè
guān
dài
yīn
yīn

chù

shī
shè
qiān
yǐn
yīn

suǒ

zhě


yóu
jìng

jìng

xūn

sān
jiè
zhū
xíng


ài

ài

zhōng
qiān
yǐn
ài

àiyòu

yóu

zēng
shàng


wài

shèng
shuāi

shì


zhū
xíng
jìng

jìng
chù

shī
shè
qiān
yǐn
yīn


yǒu
rùn
zhǒng

yīn

chù

shī
shè
shēng

yīn

suǒ

zhě


yóu
jiècóng

zhǒng

shēng

ài
míng
néng
rùn
zhǒng
shì
suǒ
rùn

yóu

suǒ
rùn
zhū
zhǒngxiān
suǒ
qiān
yǐn

bié


dāng

shēngjīng
yán


wéi
gǎn
shēng
yīn

ài
wéi
shēng

yīn

shì


yǒu
rùn
zhǒng


chù

shī
shè
shēng

yīnjiān
miè
yīn

chùjìng
jiè
gēn
zuò
yòng
shì
yòng
zhēn
shí
jiàn
yīn

chù

shī
shè
shè
shòu
yīn

suǒ

zhě


yóu


zhūjiān
miè
shè
shòu


jìng
jiè
shè
shòu


gēn
shè
shòu


zuò
yòng
shè
shòu


shì
yòng
shè
shòu

zhū
xíng
zhuǎnshì


ěr

huò
yóu
zhēn
shí
jiàn
shè
shòu


zhuǎn

shìjiān
miè
jìng
jiè
gēn
zuò
yòng
shì
yòng
zhēn
shí
jiàn

chù

shī
shè
shè
shòu
yīn


suí
shùn
yīn

chù

shī
shè
yǐn

yīn

suǒ

zhě


yóu


shàn


néng
yǐn


zhū
shēng
shànshì


shàn


néng
yǐnshàn


yóu
suí
shùn


shànshì


shàn


néng
yǐn


zhū
shēng
shàn

shànshàn

shànshìshàn


néng
yǐnzhū
shēng
shàn
shàn


shànshì


shàn


néng
yǐn


zhū
shēng
shànnéng
yǐn


wéi
zuò
zhèng

yòu

shàn

néng
yǐn
zhū
shēng

shàn


wèi

tān
néng
yǐn
tián
chī
màn
jiàn

shēn
è
xíng

è
xíng

è
xíngtān


shì
tián
chī
màn
jiàn


suí

suǒ
yīng
jìn
dāng
zhī


shì
néng
yǐn
shàn

shàn

shàn

shàn


zhǒng

ā
lài

shí

yòu
néng
yǐn


shēngduàn
shí
néng
yǐn
shòu
shēng
yǒu
qíng
lìng
zhù
lìng
ān
shì

zēng
cháng

yóu
suí
shùnshì


suí
shùn

chù

shī
shè
yǐn

yīn


chà
bié
gōng
néng
yīn

chù

shī
shè
dìng

yīn

suǒ

zhě


yóu


zhū


xìng
gōng
néng
yǒu
chà
bié

néng
shēng
zhǒng
zhǒng

xìng
gōng
néngshì

ěr

shì


chà
bié
gōng
néng

chù

shī
shè
dìng

yīn
yīn

chù

shī
shè
tóng
shì
yīn
suǒ

zhě


yào
yóu
huò


shēngshēng


shì

ěr


shēng
shì

chéng
bàn
yòngěr

shì

chù

shī
shè
tóng
shì
yīn


zhàng
ài
yīn

chù

shī
shè
xiāng
wéi
yīn

suǒ

zhě


yóujiāng

shēng

ruò
zhàng
ài
xiàn
qián
biàn
便


shēngshì

ěr


shēng

shì

chéng
bàn
yòng

ěr

shì


zhàng
ài

chù

shī
shè
xiāng
wéi
yīnzhàng
ài
yīn

chù

shī
shè

xiāng
wéi
yīn

suǒ

zhě


yóujiāng

shēng

ruò

zhàng
ài
xiàn
qián
ěr
shí
biàn
便
shēngshì

ěr


shēng


shì

chéng
bàn
yòng

ěr

shìzhàng
ài

chù

shī
shè

xiāng
wéi
yīn
zhǒng

yuán

chù

shī
shè
yīn
yuánjiān
miè
yuán

chù

shī
shè
děng

jiān
yuán


jìng
jiè
yuán

chù

shī
shè
suǒ
yuán
yuán


suǒ

yuán

chù

shī
shè
zēng
shàng
yuán

suí
shùn
yīn
yuán

chù

shī
shè

shú
guǒ

děng
liú
guǒ


zhēn
shí
jiàn
yīn
yuán

chù

shī
shè


guǒ


shì
yòng
yīn
yuán

chù

shī
shè
shì
yòng
guǒ


suǒ

yīn
yuán

chù

shī
shè
zēng
shàng
guǒshùn


shì
yīn


jiàn


shì
yuán


chéng
bàn

shì
guǒ


yòu
jiàn

yīn
yǒu

zhǒng
xiāng


néng
shēng
yīn

èr
fāng
biàn
便
yīn

sān

yǒu
yīnjiān
miè
yīn


jiǔ
yuǎn
miè
yīn

néng
shēng
yīn
zhě

wèi
shēng

yīn

fāng
biàn
便
yīn
zhě

wèi
suǒ

yīn


yǒu
yīn
zhě

wèi
shè
shòu
yīn


fēn


yǎn

yǎn
shí


shì
ěr
děng

suǒ

shí


jiān
miè
yīn
zhě

wèi
shēng

yīn

jiǔ
yuǎn
miè
yīn
zhě

wèi
qiān
yǐn
yīn

yòu
jiàn

yīn
yǒu

zhǒng
xiāngài
yīn

èr


ài
yīn

sān
zēng
cháng
yīn


liú
zhuǎn
yīn


huán
miè
yīn

yòu
jiàn

yīn
yǒu

zhǒng
xiāng

wèi

cháng

shì
yīn


yǒu
cháng

néng
wéi

yīn

wèi
huò
wéi
shēng
yīn

huò
wéi

yīn

huò
wéi
chéng

yīn

huò
wéi
chéng
bàn
yīn

huò
wéi
zuò
yòng
yīn

yòu
suī

cháng

wéi

cháng

yīn

rán


xìng
wéi
yīnhòu

xìng
wéi
yīn

fēi


shà


yòu
suī


xìng
wéi
yīnhòu

xìng
wéi
yīn

rán

shēng
wèi
miè
fāng
néng
wéi
yīn

fēi
wèi
shēng

miè

yòu
suī

shēng
wèi
miè

néng
wéi
yīn
rán


yuán
fāng
néng
wéi
yīn

fēiyòu
suī


yuán

rán
chéng
biàn

fāng
néng
wéi
yīn

fēi
wèi
biàn


yòu
suī
chéng
biàn
gōng
néng
xiāng
yīng
fāng
néng
wéi
yīn

fēi
shī
gōng
néng

yòu
suī

gōng
néng
xiāng
yīng

rán

xiāng
chèn
xiāng
shùn
fāng
néng
wéi
yīn

fēi

xiāng
chèn
xiāng
shùn

yóu

shì

zhǒng
xiāng

suí

suǒ
yīng
zhū
yīn
jiàn

yīng
zhī
yún

xiāng
shī
shè
jiàntuō
nán
yuē


suǒ
yuán
xíng
xiāng
děng


chà
bié

jué


liú
zhuǎn
lüè
biàn
xiāng
yīng
zhī

yīng
zhī

xiāng
lüè
yǒu

zhǒngxìng

èr
suǒ
yuán

sān
xíng
xiāng


děngchà
bié

liù
juéliú
zhuǎn

xún


xìng
zhě

wèi

shēn
tuī

suǒ
yuán


wéi

xìng

ruò
shēn
tuī

suǒ
yuán

huì
wéi

xìng
yīng
zhī

xún

suǒ
yuán
zhě

wèi

míng
shēn

shēn
wén
shēn

wéi
suǒ
yuán

xún

xíng
xiāng
zhě

wèisuǒ
yuán
xún
qiú
xíng
xiāng
shì
xún
suǒ
yuán

chá
xíng
xiāng
shì


xún

děng

zhě

wèiyán

xún

chà
bié
zhě

yǒu

zhǒng
chà
bié

wèi
yǒu
xiāng

xiāng
nǎi
zhì

rǎnqián
shuō

xún

jué

zhě

ruò
xún


fēn
bié


shè
fēn
bié

xúnwèi
zhū
xún


shì
fēn
bié

huò
yǒu
fēn
bié
fēi
xún


wèi
wàng
chū
shì
zhì

suǒ


qiē
sān
jiè
xīn
xīn
suǒ

jiē
shì
fēn
bié
ér
fēi
xún


xún

liú
zhuǎn
zhě
ruò

luò
jiā
xúnděng
xíng


suǒ
chù


suǒ
yǐn


xiāng
yīng


suǒ
qiúzhuǎn
luò
jiā


shì
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén

jiè
tiān
chū
jìng


tiān
suǒ
yǒu
xúnděng
xíng


suǒ
chù


suǒ
yǐn


xiāng
yīng


suǒ
qiúzhuǎn


wèi

luò
jiā
xún

wéi
shì

xíng

chù
fēi
ài
jìng

yǐn
yōu
xiāng
yīng

cháng
qiú
tuō

rǎo
xīn

zhuǎnluò
jiā
xún


xiàng
shòu


è
饿
guǐ
xún


ěr

bàng
shēng
rénè
饿
guǐ
suǒ
yǒu
xún


duō
fēn

xíng
shǎo
fēn
xīn
xíng

duō
fēn
chù
fēi
ài
jìng

shǎo
fēn
chù

ài
jìng

duō
fēn
yǐn

shǎo
fēn
yǐn


duō
fēn
yōu
xiāng
yīng

shǎo
fēn

xiāng
yīng

duō
fēn
qiú
tuō


shǎo
fēn
qiúrǎo
xīn

zhuǎn


jiè
zhū
tiān
suǒ
yǒu
xún


duō
fēn
xīn
xíng
shǎo
fēn

xíng

duō
fēn
chù

ài
jìng

shǎo
fēn
chù
fēi
ài
jìng

duō
fēn
yǐn

shǎo
fēn
yǐn


duō
fēn

xiāng
yīng

shǎo
fēn
yōu
xiāng
yīng

duō
fēn
qiú


shǎo
fēn
qiú
tuō


rǎo
xīn

zhuǎn

chū
jìng


tiān
suǒ
yǒu
xúnxiàng
xīn
xíng


xiàng
chù


ài
jìng
jiè


xiàng
yǐnxiàng

xiāng
yīng

wéi
qiú

rǎo
xīn

zhuǎn
yúnzuò

shī
shè
jiàntuō
nán
yuē


chù


shì
qiú
shòu
yòng
zhèng
xíng

èrliáng
dào

àn
fāng
biàn
便

yīng
zhī
jiàn

lüè
yóu

xiāng

wèi
yóu

chù

shì


qiú


shòu
yòng


zhèng
xíng


shēng
wén
chéng

liáng
fāng
biàn
便jué
chéng

liáng
fāng
biàn
便luó

duō
yǐn

fāng
biàn
便
zuò

xiāng
yīng

xún


chù
zhě

wèi
yǒu
liù
zhǒng

chù


jué
dìng
shí

èr
zhǐ

shí

sān
zuò

shí


shì
jiān


shí


chū
shì


shí

liù
shè

yǒu
qíng
shízuò

xiāng
yīng

xún

shì
zhě

wèi

zhǒng
shì


shī
suǒ
chéng

zuò
yòng
shì

èr
jiè
suǒ
chéng

zuò
yòng
shì

sān
xiū
suǒ
chéng

zuò
yòng
shì


wén
suǒ
chéng
shìsuǒ
chéng
shì

liù

xiū
suǒ
chéng
shì


jiǎn

suǒ
chéng
shì


shè

yǒu
qíng
suǒ
chéng
shìzuò

xiāng
yīng

xún

qiú
zhě

wèi

yǒufēixiōng
xiǎn
zhuī
qiú
cái
zuò

xiāng
yīng

xún

shòu
yòng
zhě

wèizhuī
qiú
cáirǎn

zhù

dān
mèn

zhuó


jiān
zhí

shēn
jiàn
guò
huàn
liǎo
zhī
chū

ér
shòu
yòng
zhīzuò

xiāng
yīng

xún

zhèng
xíng
zhě

wèi

yǒu

liǎo
zhī


shā
mén

luó
mén

jiā
cháng
děng

gōng
jìng
gōng
yǎng


chéng
shì


jīn
shì
hòu
shì
suǒ
zuò
zuì
zhōng
jiàn


wèi

xíng
shī
zuò

shòu
zhāi
chí
jiè

shēng
wén
chéng

liáng
fāng
biàn
便
zhě

shēng
wén

zhōng

dāng
guǎng
广
shuō


jué
chéng

liáng
fāng
biàn
便
zhě


jué

zhōng

dāng
guǎng
广
shuō


luó

duō
yǐn

fāng
biàn
便
zhě
zhōng

dāng
guǎng
广
shuō


shī
zhǔ
yǒu

zhǒng
xiāng


yǒuèr

piān
dǎng

sān
chú
kuì
zhèng
zhì


shī
luó
zhě

yǒu

xiāng


yǒuèr
jié
qiáo
liáng

sān

xiàn
xíngzhèng
zhì

chéng
jiù
xiū
zhě

yǒu

xiāngjiě
qīng
jìng

èr
yǐn
shè
qīng
jìng

sān
shēng
jiě
dìng
qīng
jìng


zhì
qīng
jìng

yòu
shòu
shī
zhě
yǒu
liù
zhǒng


shòu
xué
shòu
shī

èr
huó
mìng
shòu
shī

sān
pín
kuì
shòu
shīshè
shòu
shīyóu
shòu
shī

liù
dān
zhuó
shòu
shī


yǒu

zhǒng
sǔn
nǎosǔn
nǎo

èr

sǔn
nǎo

sān

shí
sǔn
nǎojuàn
sǔn
nǎo


hán
sǔn
nǎo

liù

sǔn
nǎo
zhàng
sǔn
nǎo


yǒu

zhàng
sǔn
nǎo


yǒu
liù
zhǒng
sǔn
nǎoshēng

èr
suǒ

kuì


sān

qiē


shí
jié
biànliú
lòu

liù
shì

xiū
fèi


yǒu
liù
zhǒng
shèrén
chí
shè


èr
yǒng
jiàn

sǔn
shè


sān


shè
xiāng
shè

shè


liù
gòng
zhù
shèyǒu

zhǒng
fēi
shàn
yǒu
xiāngshè
yuàn
xīn

èr
yǐn


ài

sān
zhē

suǒ
ài


yǐn
fēi
suǒ
xiāng
wéi
dāng
zhī

shì

shàn
yǒu
xiāng


yǒu
sān
zhǒng
yǐn
shè


yǐn
shè

shēng


èr
yǐn
shè
yǒusān
yǐn
shè

yǒu

zhǒng
suí
zhuǎn
gōng
shì


suí
zhuǎn
gōng
shì
fēi
zhī
jiù
zhě

èr
suí
zhuǎn
gōng
shì
zhū
qīn
yǒu
zhě

sān
suí
zhuǎn
gōng
shì
suǒ
zūn
zhòng
zhě


suí
zhuǎn
gōng
shì


huì
zhě

yóu


zhǒng
suí
zhuǎn
gōng
shì


zhǐ

chù
huò


guǒ
yīng
zhī


děng

chùshè
shòu
chù

èr

qīn
nǎo
chù

sān
yīng
gōng
yǎng
chù


tóng
fēn
suí
zhuǎn
chù
chù
néng
gǎn

guǒ


gǎn

cái


èr
míng
chèn

wén

sān

zhū
fán
nǎo


zhèng

niè
pán


huò
wǎng
shàn


yòu
cōng
huì
zhě
yǒu
sān
zhǒng
cōng
huì
xiāngshàn
shòu
xíng

èr

shàn
jué
dìng

sān

shàn
jiānyǒu
sān
xiāng


shòu
xué
zēng
shàng
jiè

èr
shòu
xué
zēng
shàng
xīn

sān
shòu
xué
zēng
shàng
huì

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |