当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第2卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第2卷(注音)shī

lùn


èr
juàn

 
 
 
 
běn

fēn
zhōngèr
zhī
èr

qiē
zhǒng

shí

ruò
bān
niè
pán

zhě


qiē
zhǒng

jiē

bān
niè
pán

zhě

biàn
便
què
sān
zhǒng


zhǒng


suí
suǒ
shēng
chù


zhī
zhōngzhǒng

jiē

suí
zhú

shì


jiè


zhōng


yǒujiè

qiē
zhǒngshì

jiè


zhōng


yǒujiè

qiē
zhǒng
jiè


zhōng


yǒu


jiè

qiē
zhǒng


yòu
jié
luó
lán
jiàn
zēng
cháng
shí

míng
zhī


píng
děng
zēng
cháng

jiàn
guǎng
广shì
zēng
cháng
nǎi
zhì

zhǐ
yuán
mǎn

yīng
zhī

zhōng
yóu

jiè


zhǐ
zào

jiàn
jiàn
zēng
guǎng
广

yóu
shuǐ
jiè

shè
chí

sǎn

yóu
huǒ
jiè

chéng
shú

jiān
yìng
yóu

rùn


yóu
fēng
jiè

fēn
bié
zhī
jié

ān

suǒ

yòu

qiē
zhǒng

shí


shēng


suī
yǒu
jìng

jìng

yīn

rán
wéi

zhuó

lùn
wéi
zuì
shēng
yīn


shēng

xìng


shòu
寿
liàng


děng
guǒ


jìng

jìng

wéi
zuì
shēng
yīn

yòu
zhū
fán
shàng
suǒmàn


qiē
shèng
zhě
guān
wéi
shì


yòu
chù
tāi
fēn
zhōng
yǒu

xìng
shòu


shí
zēng
cháng

wéi

xìng
shòu

shú
suǒ
shèqiē
shòu

huò

shú
suǒ
shēng

huò
jìng
jiè
yuán
shēng

yòu

shòu

shòu

huò


shí
cóng
yuán
xiàn


huò
shíyòu
zhǒngshǐ
shí
lái
xiāng


jué

xìng
suī

shǐ
yǒu
zhī

rán
yóu
jìng

jìng

chà
bié
xūn


wàng
shù
shù


shú
guǒ

shuō

wéi
xīn

ruò
guǒ

shēng

shuō

zhǒng

wéi

shòu
guǒ

yóu

dào

shēng

liú
zhuǎn
xiāng


jué

nǎi
zhì
wèi
bān
niè
pán

yòu
zhū
zhǒng

wèi

guǒ
zhě

huò
shùn
shēng
shòu

huò
shùn
hòu
shòu

suī
jīng
bǎi
qiān
jié

cóng

zhǒngqiēyuán
mǎn
shēng

suī

guǒ
shēng
yào
yóu

zhǒng

ruò
zhì
shòu
寿
liàng
jìn
biān

ěr
shí

zhǒng
míng

shòu
guǒ

suǒzhǒng

wèi

guǒmíng

shòu
guǒ

yòu
zhū
zhǒng

shēn
zhōng
yīng
shòu

shú

yuán
chà

shòu

shùn

dìng
shòu
shè


rán

zhǒng


wéi
zhù

wèi

shì

zhōng

jiē
yǒu

qiē


zhǒng


ruò


chù
yǒu
rǎnshuō

qiē
chù
yǒu
rǎn


ruò


chù

shuō


qiē
chù
yòu

zhū


zhōng
suǒ
yǒu
zhǒng


ruò
fán
nǎo
pǐn
suǒ
shè

míng
wéi

zhòng

míng
suí
mián

ruò

shú
pǐn
suǒ
shè

pǐn
suǒ
shè

wéi
míng

zhòng

míng
suí
mián

ruò
xìn
děng
shàn

pǐn
suǒ
shè
zhǒngmíng

zhòng

fēi
suí
mián

yóu


shēng
shí
suǒwéi
yǒu
kān
néng
fēi

kān
néng

shì


qiē
suǒ

zhòng
suǒ
suízhòng
suǒ
shēngzhòng

xìng


zhū


lái
ān

wéi


suǒ
wèi
yóu
xíngyòu
zhū
zhǒng


nǎi
yǒu
duō
zhǒng
chà
bié
zhī
míng

suǒ
wèi
míng
jiè

míng
zhǒng
xìng

míng

xìng

míng
yīn

míng

jiā


míng

lùn

míng
ā
lài


míng

míng


míng

jiā

jiàn
suǒ

zhǐ
chù

míng

màn
suǒ

zhǐ
chù


shì
děng
lèi
chà
bié
yīng
zhī

yòu
bān
niè
pán
shí


zhuǎn


zhū
jìng
xíng
zhě
zhuǎn
shè

qiē
rǎn


zhǒng

suǒqiē
shànzhǒng


zhuǎn
lìng
yuán
què

zhuǎn


yuán

zài

yòu

tāi
zhōng
jīng
sān
shí

zhī
tāi
cáng

qiē
zhī
fēn
jiē
cóng


hòu


jīng


fāng
nǎi
chū
shēng
fàn


tāi
jīng
guǎng
广
shuō


shuō

mǎn

zhě

huò
jīng
jiǔ
yuè
huò

guò


ruò
wéi
jīng

yuè


míng
yuán
mǎn

fēi

yuán
mǎn

ruò
jīng

yuè
liù
yuè


míng
yuán
mǎn

huò

quē
jiǎn

yòu

tāi
cáng
liù
chù
wèi
zhōng

yóu

suǒ
shí

shēng

jīn
wèi
ér


cháng


jié
luó
lán
děng
wēi

wèi
zhōng

yóu
wēi

jīn
wèi

cháng
yīng
zhīzhī
tāi
cáng

wèi
chà
bié


děng
wéi


wèi
jié
luó
lán
wèi

è

tán
wèi


shī
wèi

jiàn
nán
wèi


luó
shē
qiā
wèi


máo
zhuǎ
wèi

gēn
wèi
xíng
wèi

ruò

jié
níng
jiàn

réng


míng
jié
luó
lán

ruò
biǎo


lào
wèi
zhì
ròu
wèi

míng
è

tán
ruò

chéng
ròu
réng

róu
ruǎn

míng

shī

ruò

jiān
hòu
shāo
kān

chù

míng
wéi
jiàn
nánròu
tuán
zēng
cháng
zhī
fēn
xiāng
xiàn

míng

luó
shē
qiā

cóng


hòu


máo
zhuǎ
xiàn

míng

wèi

cóng


hòu

yǎn
děng
gēn
shēng
míng
wéi
gēn
wèi

cóng


hòu


suǒ

chù
fēn
míng
xiǎn
xiàn

míng
wéi
xíng
wèi

yòu

tāi
cáng
zhōng

huò
yóu
xiānhuò
yóu

píng
děng

suǒ
shēng
suí
shùn
fēng


lìng

tāi
cáng
huò

huò


huòzhī
fēn
biàn

ér
shēng


biàn

shēng
zhě

wèi
yóu
xiān
shì
suǒ
zuò

néng
gǎn

è

shànyóu


duō

huī
yán
děng
wèi
ruò
yǐn
ruò
shí

lìng

tāi
cáng

máo

xiān


biàn

shēng
zhě

wèi
yóu
xiān

yīn

qián
shuō


yóujìn
nuǎn

xiàn
zài
yuán


lìng

tāi
cáng
hēi
àn

shēng

yòu


jìn

hán
shì
děng

lìng

tāi
cáng

bái

shēng

yòu
yóu


duō
dàn

shí

lìng

tāi
cáng

chì

shēng


biàn

shēng
zhě

wèi
yóu

宿

yīn

qián
shuō


yóu


duō

yín

xiàn
zài
yuán


lìng

tāi
cáng
huò
xuǎn
jiè
lài
děng
è

ér
shēng

zhī
fēn
biàn

shēng
zhě

wèi
yóu
xiān

yīn

qián
shuō


yóu


duō

chí
zǒu
tiào
zhí
wēi

píng
děng
xiàn
zài
yuán


lìng

tāi
cáng
zhū
gēn
zhī
fēn
quē
jiǎn
ér
shēng

yòu

tāi
cáng
ruò
dāng
wéi
zuǒ
xié


xiàng

ér
zhù

ruò
dāng
wéi
nányòu
xié


xiàng

ér
zhù

yòu

tāi
cáng

chéng
mǎn
shí
kān
chí

zhòng
tāi


fēng
biàn
便

shēng


nǎo

yòu

tāi
cáng

bào
suǒ

shēng
fēn
fēng


lìng
tóu
xiàng
xià

biàn
便
xiàng
shàng

tāi

chán
guǒ
ér

chǎn
mén


zhèng
chū
shí
tāi

suì
liè

fēn
zhī
liǎng


chū
chǎn
mén
shí
míng
zhèng
shēng
wèi

shēng
hòu
jiàn

chù
shēng
fēn
chù

suǒ
wèi
yǎn
chù
nǎi
zhì

chùsuí
duò
shī
shè
shì
zhōng

suǒ
wèi
suí
xué
shì
shì
yán
shuōdān
zhuó
jiā
shì

wèi
cháng

zhǒng
lèi


zhū
gēn
chéng
jiùzào
zhū


wèi

shì
jiān
gōng
qiǎo

chùshòu
yòng
jìng
jiè

suǒ
wèi

děng

ruò

ài


ài

shòu
wèi
yóu
xiān

yīn

huò
yóu
xiàn
zài
yuán

suí
yuán
suǒ
qiān
huò
wǎng


huò
xiàng
niè
pán
yòu
zhū
yǒu
qíng

suí


shì
yǒu
qíng
lèi
zhōng


shēng
shí


yǒu
qíng
lèi


yǒu
qíng
zuò

zhǒng
yuán

wèi
zhǒng

suǒ
yǐn


shí
suǒ

yǎng


suí
zhú
shǒusuí
xué
zào
zuò
shēn
chū
wèi


jīng
xuè
suǒ
yǐnshēng

zhī

suǒ


fāng
qiú
yǐn
shí
ér
yòng

cháng


cháng
suí
zhú
zhuān
zhì
shǒulìng

zuò
fēi
shí
zhī
xíng


píng
děng
xíng


lìng

xué
shì

yán
shuō
děng
shì

yóu
cháng

zhǒng
lèi


zhū
gēn
chéng
jiù
shì
zhǎn
zhuǎn
zhū
yǒu
qíng
lèi


shǐ
shí
lái
shòu

shòu


wèi
zēng
huò

chū
nǎi
zhì
zhū

wèi
zhèngruò
cóng

wén
yīnzhèng

weí

yóu

shì

fāng

lòu
jìn


shì


shèn
wéi
nán


wèi


yǒu
ruò
fēn
ruò
shuí
ruò
shìdōu
fēi
ruò
fēn
ruò
shuí
ruò
shì


shì
lüè
shuō

fēn

shēng

yún

wài
fēn
ruò
huài
ruò
chéng

wèi
yóu
zhū
yǒu
qíng
suǒ
zuò
néng
gǎn
chéng
huàiruò
yǒu
néng
gǎn
huài

xiàn
qián

ěr
shí
biàn
便
yǒu
wài
huài
yuán


yóu

wài
fēn
jiē

sǎn
huài

fēi


fēn
yóu
shòu
寿
liàng
jìn

yóu

qiē
wài
fēn
suǒ
yǒu

suǒ
chéng
héng
xiāng

zhù

fēi


fēn

yòu
gǎn
chéng

shì
jiān
jué
dìng
néng
yǐn
jié
zhù

zēng

jiǎn

ruò
yǒu
qíng
shù
shí

jué
dìng

suǒ

zhě


yóu

zào
zuò
zhǒng
zhǒng


huò
guò

jié

huò

jiǎn
shǎo

nǎi
zhì

suì

yòu

huài
jié
yóu
sān
zhǒng
zāi


zhě
huǒ
zāi
néng
huài
shì
jiān

cóng

jiān

nǎi
zhì
fàn
shì

èr
zhě
shuǐ
zāi
néng
huài

qiē

nǎi
zhì

èr
jìng


sān
zhě
fēng
zāi
néng
huài

qiē

nǎi
zhì

sān
jìng
jìng


zāi
néng
huài

yóu

zhū
tiān
shēn

gōng
diàn
殿

shēng

méi


gēng

néng
huài
yīn
yuán
yǒu
sān
zāi
zhī
dǐng

wèi

èr
jìng


sān
jìngjìng


yòu

shì
jiān
èr
shí
zhōng
jié
huài

èr
shí
zhōng
jié
huài

kōng

èr
shí
zhōng
jié
chéng

èr
shí
zhōng
jié
chéng

zhù


shì

shí
zhōng
jié

jiǎ

wéi


jié
shù

yòu
fàn
shì
jiān
shòu
寿
liàng

jié


zuì
hòu
huài

zuì
chū
chéng

dāng
zhī

jié

xiāng
jiàn


wèi
fàn
zhòng
tiān

èr
shí
zhōng
jié

wéi

jié
jié
shī
shè
shòu
寿
liàng

fàn
qián

tiān


shí
zhōng
jié

wéi

jié
jié
shī
shè
shòu
寿
liàng

ruò

fàn
tiān

liù
shí
zhōng
jié

wéi

jié
jié
shī
shè
shòu
寿
liàng
yún

huǒ
zāi
néng
huài
shì
jiān

wèi
yǒu

shì
shí

shì
jiān
yǒu
qíng
shòu
寿
liàng

xiàn

cóng

jiàn
jiǎn

nǎi
zhì
shòu
寿
liàng
jīng

wàn
suìshòu
xíng

shànshòu
寿
liàng
zhuǎn
jiǎn
nǎi
zhì
shí
suìhuò

yàn

zhī
xīn
shòu
xíng
shàn


yóu

yīn
yuán
shòu
寿
liàng
jiàn
zēng
nǎi
zhì

wàn


shì
shòu
寿
liàng

jiǎn

zēng

chéng

zhōng
jié

yòu

zhōng
jié

yǒu
sān
zhǒng
xiǎo
zāi
chū
xiàn

wèi
jiǎn
bìng
dāo

jiǎn
zāi
zhě

suǒ
wèi
rén
shòu
寿
sān
shí
suì
shí

fāng
shǐ
jiàn


dāng
ěr
zhī
shí

jīng
miào
yǐn
shí

wéi
jiān
zhǔ
xiǔ

gòng
wéi
yàn
huì

ruò
dào
mài

bài
děng


zhòng
ruòcáng
zhì
xiāng
qiè
ér
shǒu

zhī


zhū
yǒu
qíng
duō


shì

diān
jiāng
zàinéng


yóu


jiǎn
yǒu

qíng
zhī
lèi
wáng
méi
dài
jìn


zhī
jiǎn
zāi

jīng

nián

yuè
fāng
nǎi

guò


zhū
yǒu
qíng

gòngxià
yàn


yóu

yīn
yuán
shòu
寿

tuì
退
jiǎn
jiǎn
zāi
suì


yòu
ruò
rén
shòu
寿
èr
shí
suì
shí

běn

yàn
huàn
jīn
nǎi
tuì
退
shè

ěr
shí
duō
yǒu


zhàng


zāi
héng

nǎo
xiāng

ér
shēng


zhū
yǒu
qíng


zhū
bìng
duō

yǔn
méi


shì
bìng
zāi

jīng

yuè
fāng
nǎi

guò


zhū
yǒu
qíng

gòngzhōng
yàn


yóu

yīn
yuán
shòu
寿
liàng

jiǎn
bìng
zāi
nǎi


yòu
rén
shòu
寿
shí
suì
shí

běn

yàn
huàn
jīn
huán
tuì
退
shè

ěr
shí
yǒu
qíng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
jiànměng

shā
hài
zhī
xīn

yóu

yīn
yuán
suí
zhí
cǎo
shí

jiē
chéng
zuì

ruì

dāo
jiàn

gēng
xiāng
cán
hài

sàng
lüè
jìn


shì
dāo
zāi


jīng


fāng
nǎi

guò

ěr
shí
yǒu
qíng

yǒu
sān
zhǒng
zuì

shuāi
sǔn

wèi
shòu
寿
liàng
shuāi
sǔn


zhǐ
shuāi
sǔnshuāi
sǔn

shòu
寿
liàng
shuāi
sǔn
zhě

suǒ
wèi
shòu
寿
liàng

zhì
shí
suì


zhǐ
shuāi
sǔn
zhě

wèi

shēn
liàng

zhì

jié
huò


shuāi
sǔn
zhě

ěr
shí
yǒu
qíng
wéi


bài
wéi
shí
zhōng


wéi

zhōng
tiě
wéi
zhuāng
yán
zhōng
zhǒng
shàng
wèi

jiē
yǐn
méi

suǒ
wèi


yóu
yán
děng
wèi

gān
zhè
biàn
wèi

ěr
shí
yǒu
qíng
zhǎn
zhuǎnshàng
yàntuì
退
jiǎn
yòu
néng

shè
sǔn
jiǎn
shòu
寿
liàng
è

shàn


shòu
xíng
zēng
cháng
shòu
寿
liàng
shàn


yóu

yīn
yuán
shòu
寿
liàng

zài
jiē
jiàn
zēng
cháng

nǎi
zhì
shòu
寿
liàng
jīng

wàn
suì


shì
èr
shí
jiǎn
èr
shí
zēngshí
zēng
jiǎn
biàn
便
chū
zhù
jié


zuì
hòu
zēng


ěr
shí

luò
jiā
yǒu
qíng
wéi
méi

shēng


shì
jiàn
jiàn
nǎi
zhì
méi
jìn

dāng
zhī
shuō
míng

luò
jiā
shì
jiān
huàiluò
jiā
huài

bàng
shēng
è
饿
guǐ
huài


shì

ěr
shí
rén
zhōng
suí

yǒu
qíng

rán

ěr
suǒ


èr
jìng
yǒu
qíng
zhǎn
zhuǎn
suí
xuéshì

jiē

méi

shēng

jìng
guāng
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng

dāng
zhī
ěr
shí
shuō
míng
rén
shì
jiān
huài


rén


ěr

tiān


rán

dāng


shí


shì
jiān

zhù
zhī
chùyǒu
qíngsuǒ
yǒufēi
wéiěr
shí
tiān


yóu

suǒ
yǒu
yào
cǎo
cóng
lín
jiē


gǎo


yóu


zhī
suǒ
shè


lìng


lún

shì
zēng


yòu
zhū
yǒu
qíng
néng
gǎn
huài
jié

zēng
shàng

liù
zhǒng
suǒ
shāo
shìyǒu
liù

lún
jiàn

ér
xiàn


zhū

lún
wàng
jiù

lún

suǒ
yǒu

shì
yáo
qián

bèi


chéngsuì
zēng

yún

míng
wéi
liù
suǒ
shāo
shì


xiǎo

gōu
kēng

yóu

èr

lún
zhī
suǒ

jié

èr
xiǎo
yóu

sān

lún
zhī
suǒ

jié

sānchí

yóulún
zhī
suǒ

jié


zhě

hǎi

yóulún


liù

fēn
zhī
suǒ

jié

shān

jiān
shí


yóu

liù

fēn
lún
zhī
suǒ
shāo
ránhuǒ
yàn
wéi
fēng
suǒ


zhǎn
zhuǎn
chì
shèng

zhì
fàn
shì

yòu

shì
děng
lüè
wéi
sān
shì


shuǐ
suǒ
shēng
shì

wèi
yào
cǎo
děng

yóu
chū
suǒ
gǎo

èr

shuǐ
shì

yóu

suǒ


sān
héng
xiāng

zhù

jiān
shí
shì

yóu
èr
suǒ
shāo


shì
shì
jiè
jiē

shāo


nǎi
zhì
huī
yǐng
jiē
guǎng
广
shuō

jīng

cóng

míng
wéi

shì
jiān

huài

mǎn

èr
shí
zhōng
jié


shì
huài


èr
shí
zhōng
jié
zhù
yún

shuǐ
zāi

wèi
guò

huǒ
zāi
èr
jìng

zhōng
yǒu

shēng
shuǐ
jiè


huài

shì
jiān

shuǐ
xiāo
yán


zhī
shuǐ
jiè


shì
jiān

shí

méi


shì
méièr
shí
zhōng
jié
zhù
yún

fēng
zāi

wèi

shuǐ
zāi
guò
huǒ
zāi

cóng


jiān


sān
jìng

zhōng
yǒu

shēng
fēng
jiè


huài

shì
jiān


fēng
gān
zhī
jié

néng
xiāo
jìn


zhī
fēng
jiè


shì
jiān

shí

méi

suǒ

zhě


xiàn
jiàn
yǒu

yóu
fēng
jiè


nǎi
lìng


jiē

xiāo
jìn
cóng

huài


èr
shí
zhōng
jié
zhù


shì
lüè
shuō
shì
jiān

huài
yún

shì
jiān
chéng

wèi
guò

shì
èr
shí
zhōng
jiéqiē
yǒu
qíng

zēng
shàng


shì
jiān

chéng

ěr
shí
zuì
chū


kōng
zhōng


sān
jìng


shì
jiān
chéngsān
jìngèr

chūshì

ěr
shí

sān
zāi
dǐng
yǒu
zhū
yǒu
qíng

yóu
shòu
寿
jìn


jìn


jìn


cóng

méi

shēng

sān
jìng
qiē
chù
jiàn


ěr


cóng

èr
zāi
dǐng

shēng

èr
jìng
qiē
chù
yīng
zhī

ěr


cóng


zāi
dǐng

yǒu

yǒu
qíng
yóu
shòu
寿
děng
jìn

cóng

méi

shēng
chū
jìng


fàn
shì
jiè
zhōng
wéi
zuì

fàn

yóuér
huái
怀

yuè
biàn
便
yǒu

wàng

jīn
dāng
yún

lìng

yǒu
qíng

lái
shēng


dāng

xīn
shí

zhū

yǒu
qíng
yóu
shòu
寿
děng
jìn


cóng

èr
jìng

méi


shēng
chū
jìng


tóng
fēn
zhōng


shì
xià
sān
jìng
yǒu
qíng
shì
jiān
chéng
kōng
zhōng

jiè

tiān
gōng
diàn
殿
jiàn
chéng

dāng
zhī

zhū

kōng
gōng
diàn
殿
jiē

huà
chū

yòu
zhū
yǒu
qíng
cóng

jìng
guāng
tiān
zhòng
tóng
fēn
méi

ér
lái
shēng

zhū
gōng
diàn
殿
zhōngqián
shuō
hòu
yǒu

fēng
lún

liàng
děng
sān
qiān

qiān
shì
jiè

cóng
xià
ér
shì
jiè
zuò
suǒ

chí

wéi

ān


yǒu
gōng
diàn
殿
zhū
yǒu
qíng
lèifēng
lún
yǒu
èr
zhǒng
xiāng

wèi
yǎng
zhōubàngyóu

chí
shuǐ
lìng

sǎn
zhuì


yóu


zēng
shàng

kōng
jiè
jīn
cáng
yún
xīng

cóng

jiàng

zhù
fēng
lún
shàng
fēng

shuǐ
lìng
jiānmíng
wéi
jīn
xìng

lún

shàng
kān
shuǐ

zhī
suǒ

zhù

xià
wéi
fēng
tái
tái
yán
zhī
suǒ
chōng
chéng


yóu


zēng
shàngkōng
zhōng


zhū
jiè
cáng
yún

yòu
cóng

yún
jiàng
zhǒng
zhǒng


rán


shuǐ

nǎi

jīn
xìng

lún
ér
zhùfēng


shuǐ
lìng
jiān


yóu

fēng

suǒ
yǐn


zhū
yǒu
qīng
jìng


zuì
shēng
jīng
miào
xìng
zhě

chéngshān


shān
chéng


bǎo
wéi


suǒ
wèi
jīn
yín

zhī
liú
li

ruò
zhōng
pǐn
xìng
zhě

chéng

jīn
shān

wèi
chí
shuāng
shān
jiā
shān


ěr
shān

shàn
jiàn
shān

qiè

luò
jiā
shān

chí
zhóu
shān


mín

luó
shān


shì
zhū
shān

fēng

liè


yóu
xíng
zhuàng
chà
bié
wéi
míng

rào

ér
zhù
liàng
gāo

wàn
yáo
shàn


guǎng
广


zhī

xià

shuǐ

liàng


ěr

yòu
chí
shuāng
shān
děng

zhī
bàn

cóng
liù
jīn
shān


liàng
jiàn
jiǎn

děng

bàn

ruò
xià
pǐn
xìng
zhě


biān

jīn
shān
wài

chéng


zhōu


zhōng
zhōu
bìng
lún
wéi
shān


shān
lún
wéi

zhōu
ér
zhù

liàng
děng

mín

luó
zhī
bàn


chéng
fēi
tiān
gōng
diàn
殿


gōng
zàixià


shuǐ
érchéng

xuě
shānchí
zhōu
wéi

àn


chéng
zuì
xiàluò
jiā
chù
zhū


luò
jiā
luò
jiā
hán

luò
jiā
jìn
biān

luò
jiā


chéng

fēn
guǐ
bàng
shēng
chùzhōu
zhě

wèi
nán
shàn

zhōu

dōngzhōu


西

tuó

zhōu

běi


zhōu


shàn

zhōu
xíng

chē
xiāng
zhōu
xíng

bàn
yuè


tuó

zhōu

xíng
yuán
mǎn

běi


zhōu

xíng

fāng

shàn

zhōu
liàng

liù
qiān

bǎi
yáo
shàn

zhōu
liàng


qiān
yáo
shàntuó

zhōu
liàng


qiān

bǎi
yáo
shàn
zhōu
liàng


qiān
yáo
shàn


yòu

jīn
shān

jiān
yǒu
shuǐ


zhī


míng
wéi

hǎi


chéng
zhū
lóng
gōng

yǒu


lóng
bìng
jīng
jié
zhù

wèi
chí

lóng
wáng

huān

jìn

lóng
wáng


luó
lóng
wáng


zhī
lín
tuó
lóng
wáng


měng
lóng
wáng

chí
guó
lóng
wáng


hēi
lóng
wáng


luó

lóng
wáng

shì
zhū
lóng
wáng
yóu

shì

shù

fēi
tiān
gòng
xiāng
zhàn
zhèng


zhū
lóng
zhòng
lèi
yǒu

zhǒng

wèi
luǎn
shēng
tāi
shēng
shī
湿
shēng
huà
shēng

miào
chì
niǎo
zhōng

lèi

ěr


yǒu

shuǐ
zài

hǎi
wài

míng
wài
hǎi

yòu
gēn
yǒu

zhòng


cóngchū

bàng
chū

wàn
liù
qiān
yáo
shàn

liàng


cóng

liàng
bàn
bàn
jiàn
jiǎnyīng
zhī
yǒu
jiān
shǒu
shén
zhù
zuì
chū


xuè
shǒu
shén
zhù

èr


cháng
zùi
shén
zhù

sān


chí
mán
shén
zhùdǐng


zhī
shàng
yǒu


fēng


gāo

bǎi
yáo
shàn

liàng

yǒu
zhū
yào
chā

wèi
jīn
gāng
shǒu
zhǐ
zhù

zhōng
yòu
chí
shuāng
shānmiàn
yǒu

wáng
dōu

dōng
nán

西
běi
suí
wèi
chí
guó
zēng
cháng
chǒu

duō
wéntiān
wáng
zhī
suǒ

zhǐ

zhū

jīn
shān
shì


wáng
cūn


luò

yòu
jìn
xuě
shān
yǒu

jīn

míng
fēi
tiān
xié


liàng
zòng
guǎng
广

shí
yáo
shàn


shàn
zhù
lóng
wáng
cháng
suǒ

zhèn

yòu
tiān

shì
shí
lái
yóu
xìng


zhōng
yǒu
shù
míng
yuē
shàn
zhù

duō
luó
shù
xíng

zhòng
wéi
rào


yǒu

chí
míng
màn
tuó
bǎi
xiǎo
chí

wéi
juàn
zhǔ

shàn
zhù

lóng


bǎi
pìn
xiàng
qián
hòu
wéi
rào
yóu


chí

suí

biàn
xiàn

biàn
便


chí
cǎi
lián
huā
gēn

gōng
suǒ
shí

yǒuchí


liàng
shēn
guǎng
广


shí
yáo
shàn


wēi

jīn
shā
biàn

zhī

shuǐ

mǎn

zhōng

xíng

shū
miào
duān
yán

jiàn

cóng

pài
liú
wéi

míng
jīng


èr
míng
xìn


sān
míng

duō


míng

chú


dǐng
chù
zhōng
jiàn


shì
tiān
gōng

zòng
guǎng
广
shí
qiān
yáo
shàn

liàng

suǒ

zhī
chù
shì

zhū
tiān
cūn


luò


shān

miàn
duì


zhōu


bǎo
suǒ
chéng

wèi
duì
shàn

zhōu
liú
li
wéi
miàn

duìbái
yín
wéi
miàn

duì

tuó

huáng
jīn
wéi
miàn

duì


zhōu

zhī
wéi
miàn

yòu
shàn

zhōu
xún

biān

yǒu
lún
wáng

zhēn
jīn
suǒ
chéng
wáng
tiān

yǒu
qíng

liàng
méi
zhù

hǎi

ruò
lún
wáng
chū
shì
liàng
hǎi
shuǐ
jiǎn
yān

yòu


chí
nán
yǒu


shù

míng
wéi
shàn


shì


zhōu
cóng


míng
běi

yǒu
shè
shù
cóng
lín


shēng
zhǒng
lèi
miào
chì
zhū
niǎozhōng
zhōu

èr
zhōng
zhōu

wéi
juàn
zhǔ


yǒu

zhōu
luó
shà
suǒ
zhù

shì

shì
jiān
chéng


yǒu
zhū
yǒu
qíng

cóng

jìng
guāng
tiān
zhòng
tóng
fēn
méi
lái
shēng

zhōngqián
shuō


jiē
yóu

gǎn
jié
chū


zuì
shēng
wēi
miào


jiè
suǒ
shè

wéi


shí


gǎn
guǒ

fēi


shí

ěr
shí
yǒu
qíng
míng
jié
chū
zhě

yòu

yǒu

cóng

suǒ
shēng


shì

qiē

jīng
guǎng
广
shuōěr
shí
wèi
yǒu
jiā
zhái

zhū

luò


qiē


miàn
jiē
píng
zhèng
hòu
yóu
zhū
yǒu
qíng
yǒu

wèi
shēng


shì
jiàn


bǐng
lín
téng


zhǒng
jīng
dào

rán
chū
xiàn


kāng

yǒu
jīng
dào

yǒu


yǒu
kāngchù
chù
jīng
dào
cóng
shēng


shì
yǒu
qíng
fāng
xiàn
shè
shòu


yóu
shòu
yòng
wèi
děng

yuán

yǒu
qíng
zhī
lèi
è

biàn
便

guāng
míng
suì
miè


duō
shí
zhě
è


zēng
shēn

chén
zhòng


zhū
yǒu
qíng

xiāng
qīng
huǐ
è

xiàn
xíng

yóu

yīn
yuán
suǒ
yǒu
wèi
děng
jiàn
méi
jīng
guǎng
广
shuō


cóng

yuán
zhū
yǒu
qíng
lèi
gēng
xiāng

miàn
biàn
便

ài
rǎn


yóu
néng
gǎn
nán

fēn
yǒu
qíng
nán
gēn
shēngfēn
yǒu
qíng

gēn
shēngxiāng
líng
fàn

zhū
xié
xíng

suì
wéi

rén
zhī
suǒfāng
zào
shì
zhái


yǐnyóu
shè
shòu
jīng
dào
yīn


suì

shè
shòu

yóu

yuán

gēng
xiāng
zhēng
duó

cóng

ér
shēng


yóu

yuánzhě


zuì
chū
wáng
míng

děngshì
biàn
便
yǒu
shà


zhòng

luó
mén
zhòng
fèi
shè
zhòng
shù
tuó
luó
zhòng

chū
xiàn
shì
jiān

jiàn

yīn
yuán

jīng
guǎng
广
shuō

yòu


zhǐ
guāng
míng

miè

shì
jiān
biàn
便
yǒu

hēi
ān
shēng


yuè
xīng

宿
jiàn
jiàn
ér
lún
liàng

shí

yáo
shàn


dāng
zhī
yuè
lún

liàng
jiǎnlún

huǒ

zhī
suǒ
chéng

yuè
lún

shuǐ

zhī
suǒ
chéng


èr
lún
zhōng

yuè
lún
xíng
dìng

yòu


lún
héng

èr
zhōu

shí
zuò
míngèr
zhōu

shí
zuò
ān

wèizhōng
chūbànméi

yòu

qiē
suǒ
yǒu

yuè
xīng

宿

chù
bàn

ér
xíng


chí
shuāng
shān
gāo
xià
liàng
děng

yòu


xíng
shí
yǒu
yuǎn
jìn

ruò
yuǎn
wéi
hán
fēn

ruò
jìn
wéi

fēn


yóu


méi
yǒu
chí


yòu

yuè
lún

shàng
shāo

biàn
便
jiàn
bàn
yuè

yóu


fēn
zhàng

jìn
fēn
suì
lìng

jiànjiànshì

shì
jiàn
xiàn
yuán
mǎn

ruò

hēi
fēn


jiànshì

shì
jiàn
xiàn
kuī
jiǎn

yóu

hǎi
zhōng
yǒu

biē
děng
yǐng
xiàn
yuè
lún

yǒu
hēi
xiāng
xiàn

zhū
xīng

宿
zhōng

liàng

zhě
shíshè
liàng

zhōng
zhě
shí


shè
liàng

zuì
xiǎo
zhěshè
liàngshì
jiān

xìng
shēng


fāng
nǎi


shùn
ài

ài


shòu


cóng


hòu
suí

yǒu
qíng

yóu
gǎn

rǎn
zēng
shàngshēng

luò
jiā
zhōng
zuò
jìng

wáng

cóng


jiān
yǒu

luò
jiā


yóu

huà
shēng


zhǒng
zhǒng


wèi
tóng
tiě
děng


luò
jiā
huǒ

rán
hòu
suí

yǒu
qíng


shòu
shēng


shēngshì
bǎi

zhī


zhōu

bǎi

zhī
bǎi

zhī
liù

tiān

bǎi

zhī
fàn
shì
jiān

sān
qiān

qiān
shì
jiè

chéng

huàishì
jiè
yǒu

sān
zhǒng


xiǎo
qiān
jiè

wèi
qiān

yuè
nǎi
zhì
fàn
shì
zǒng
shè
wéi


èr
zhōng
qiān
jiè

wèi
qiān
xiǎo
qiān

sān

qiān
jiè

wèi
qiān
zhōng
qiānmíng
wéi
sān
qiān

qiān
shì
jiè


shì

fāng
shàng
xià

biān


sān
qiān
shì
jiè
zhèng
huài
zhèng
chéng

yóu

tiān

zhù

chē
zhóu

jiān

duàn


shuǐ
lián
zhù
duò
zhū
fāng
fēn


shì
shì
jiè
biàn
zhū
fāng
fēn


biān


zhèng
huài
zhèng
chéngsān
qiān

qiān
shì
jiè
míng

lái

zhōng
xiàn
chéng
zhèng
juébiān
shì
jiè
shī
zuò

shì


shì
ān


shì
jiè
chéng


zhōng

wèi

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén
tiān


shēngwèi
luǎn
shēng
tāi
shēng
shī
湿
shēng
huà
shēng


yǒu
liù
zhǒng

chí


yǒu
shí
zhǒng
shí
fēn

wèi
shí
nián
yuè
bàn
yuè


shà


shà


duō


yǒu

shè
shòu
shì


yǒu
shí
zhǒng
shēn
yǒu
shí
zhǒng
shòu

zhězhōng
ā


shuō


yǒu

shù
suí
xíng


yǒu

shì


wèiruò

ruò
huǐ
chèn

yǒu
sān
pǐn

wèi
yuàn
qīn
zhōng


yǒu
sān
zhǒng
shì
shì


yǒu
sān
zhǒng

yán


yǒu
èr
shí
èr
zhǒng

fèn


yǒu
liù
shí
èr
zhǒng
yǒu
qíng
zhī
lèi

yòu
yǒu

wèi


yǒu

zhǒng

tāi


yǒu

zhǒng
wēiyǒu
liù
zhǒng
huó
mìng


yǒu
liù
zhǒng
shǒuyǒu

zhǒngyǒu

zhǒng
màn


yǒu

zhǒng
jiāo


yǒu

zhǒng
yán
shuō


yǒu
zhòng
duō
yán
shuō

yún


luò
jiā


wèi
zhǒng
guǒ
suǒ
shè


luò
jiā
zhū
yùn


shùn

luò
jiā
shòu
luò
jiāshì
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén
tiānsuǒ
yīng
jìn
dāng
zhī

yún

luǎn
shēng

wèi
zhū
yǒu
qíngluǎn
ér
chūyúné
yàn
kǒng
què
yīng

shè

niǎo
děng

yún

tāi
shēng

wèi
zhū
yǒu
qíng
tāi
suǒ
chán
guǒ

pōu
tāi
ér
chūyúnxiàng

niú

děng

yún

shī
湿
shēng

wèi
zhū
yǒu
qíng
suí
yīn

zhǒng
shī
湿

ér
shēngyúnchóng
xiē
fēi
é
děng

yún

huà
shēng

wèi
zhū
yǒu
qíng

zēng
shàng
liù
chù
ér
shēng

huò


yúntiān

luò
jiā
quán


rén
guǐ
bàng
shēng

fēn
yún

liù
zhǒng

chí


jiàn


chí

wèi
zuì
xià
fēng
lún

shuǐ
lún

lún

lìng
zhū
yǒu
qíng

zhuì
xiàshì
míng

chí

èr
cáng


chí

wèi


děng

wéi
zhū
yǒu
qíng

liú
lòu
děng
suǒ
sǔnshì
míng

chí
děng
lüè
yǒu
sān
zhǒng

huò
yóu
zào
zuò

huò

yóu
zào
zuò

huò
gōng
diàn
殿
huà


sān
fēng
rěn

chí

wéi
zhū
yǒu
qíng
duàn
shíshì
míng

chí


ān
yǐn

chí

wéi
zhū
yǒu
qíng

dāo
zhàng
děng
suǒ
hàishì
míng

chíyuè

chí

wéi
zhū
yǒu
qíng
jiàn
shì
míng

chí

liù
shí

chí

wèi

shí


duàn
shí

èr
chù
shí

sān


shí


shí
shí

wéi
zhū
yǒu
qíng
rén
chí
shēnshì
míng

chí

yún


zhǒng
shè
shòu
shì

shì

èr


shì

sānshǐ
使
shì


péng
yǒu
guān
liáo
xiōng

juàn
zhǔ
shì


tián
zhái


shì

liù


shì


fāng
biàn
便
zuò

shìcáng
shì

yún

shí
zhǒng
shēn
shí
èr
yǐn

sān
chéng
zhuāng
yán


liù

xiào
xiāng
mán
shí

zhī


jiǔ
zhào
míng

shí
nán

shòu
xíng
yún


shù
suí
xíng

wèi
zhū
shì
jiān
shù
shù
suí
suǒ
xíng
shì
shì

èr
yíng
shì
shēn
shì

sān
wēi


duó
shì


yǐn
shí
shì


shuì
mián
shì

liù
jiāo
huì
shì


zhǔ

qín

shì


zhǔ

yán
shuō
shì
yún

sān
zhǒng
shì
shìyán
tán
lùn
gēng
xiāng
qìng
wèi
shì

èr
jià

bīn
zhǔ
gēng
xiāng
yǐn
dàn
shì

sān


zuò
zhǒng
zhǒng
shì
zhōng
gēng
xiāng
yíng
zhù
shì
yún

sān
zhǒng

yán

wèi
yǒu


yán
yán
yán

yǒu


yán
zhě

wèi
xuān
shuō
yàn
shè

zhū
chán
gài


ài

děng

guǎng
广
shuō

jīng
yán
zhě

wèi
rǎn

xīn
shuō
yǐn
shí
děngyán
zhě

wèi


xīn
suǒ

yán
shuō
yún

èr
shí
èr
zhǒng

fèn


wěi
dǒu

èr
wěi
chèn

sān
wěi
hán


xié

fāng
biàn
便dǒu

liù
qīng
diào


wéi
fǎn


zhèng
sòng

jiǔshí
fèn
忿


shí
shí
èr

xié

shí
sān
chuí


shí

shā
hài

shí
shí
liù
jìn


shí


jié

shí


bìn

shí
jiǔ
chǎn


èr
shí
jiǎo
kuáng

èr
shí

xiàn
dòu

èr
shí
èr
wàng

yún

liù
shí
èr
zhǒng
yǒu
qíng
zhī
lèiluò
jiā

èr
bàng
shēng

sān
guǐ


tiān


rén

liù
shà
luó
mén


fèi
shè

jiǔ
shù
tuó
luó

shí


shí

nán

shí
èr
fēi
nán
fēi


shí
sān
liè

shí

zhōng

shí

miào

shí
liù
zài
jiā

shí

chū
jiā

shí


xíng

shí
jiǔ
fēi

xíng

èr
shíèr
shí

èr
shí
èr
fēi


fēi
èr
shí
sānèr
shí

wèièr
shí

xié
xìng

dìng

èr
shí
liù
zhèng
xìng

dìng

èr
shí


dìng

dìng

èr
shí


chú

èr
shí
jiǔ

chú


sān
shí
zhèng
xué

sān
shí

qín

nán

sān
shí
èr
qínsān
shí
sān
jìn
shì
nán

sān
shí

jìn
shì


sān
shí


duàn
zhě

sān
shí
liù

sòng
zhě

sān
shí

jìng
shī
rén

sān
shí


宿
cháng

sān
shí
jiǔ
zhōng
nián


shí
shǎo
nián


shí

guǐ
fàn
shī


shí
èr
qīn
jiào
shī


shí
sān
gòng
zhùjìn
zhù
shí

bīnshí

yíng
sēng
shì
zhě


shí
liù
tān

yǎng
gōng
jìng
zhě


shí

yàn
shè
zhě


shí

duō
wén
zhě


shí
jiǔ


zhì
zhě


shí

suí

xíng
zhě


shí

chí
jīng
zhě


shí
èr
chí

zhě


shí
sān
chí
lùn
zhě


shí


shēng


shí

jiànshí
liù
yǒu
xué


shí


xué


shí

shēng
wén


shí
jiǔ

jué

liù
shíliù
shí


lái

liù
shí
èr
zhuǎn
lún
wáng


zhuǎn
lún
wáng

yǒu

zhǒng

huò
wáng

zhōu

huò
èr
sān


wáng

zhōu
zhě
yǒu
tiě
lún
yīng

wáng
èr
zhōu
zhě
yǒu
tóng
lún
yīng

wáng
sān
zhōu
zhě
yǒu
yín
lún
yīng

wáng

zhōu
zhě
yǒu
jīn
lún
yīng

yún


wèi

wèi
chù
tāi
wèi

chū
shēng
wèi

yīng
hái
wèi

tóng

wèi

shǎo
nián
wèi

zhōng
nián
wèi

lǎo
nián
wèi

mào
shú
wèi

chù
tāi
wèi
zhě

wèi
jié
luó
lán
děng

chū
shēng
wèi
zhě

wèi
cóng

hòu
nǎi
zhì
mào
shú

yīng
hái
wèi
zhě

wèi
nǎi
zhì
wèi
néng
yóu
xíngtóng

wèi
zhě

wèi
néng
wéi

shì

shǎo
nián
wèi
zhě

wèi
néng
shòu
yòng

chén
nǎi
zhì
sān
shí

zhōng
nián
wèi
zhě

wèi
cóng

wèi
nǎi
zhì

shí

lǎo
nián
wèi
zhě

wèi
cóng

wèi
nǎi
zhì

shí

cóng


shàng
míng
mào
shú
wèi

yún


zhǒng

tāi


zhèng
zhī
érzhèng
zhī
zhù
chū

èr
zhèng
zhī

zhù


zhèng
zhī
ér
chū

sān

néng
zhèng
zhī
zhèng
zhī

chū
wèi
lún
wáng

èr
wèi

jué

sān
wèi
wèi
suǒ

yǒu
qíng
yún

liù
zhǒng
huó
mìng


yíng
nóng

èr
shāng
jiǎ

sān

niú


shì
wángxué
shū
suàn

shù

yìn

liù

xué
suǒ

gōng
qiǎo

chù
yún

liù
zhǒng
shǒu


wèi
xiàng
jūn

jūn
chē
jūn

jūn
cáng

yǒu

yún


zhǒng


wèi
shēng

lǎo


bìng
yuàn
zēng
huì


ài
biéqiúyún


zhǒng
màn

wèi
màn
guò
màn

màn
guò
màn

màn

zēng
shàng
màn
bēi
màn
xié
màn
yún


zhǒng
jiāo

wèi

bìng
jiāo

shǎo
nián
jiāo

cháng
shòu
寿
jiāo


xìng
jiāojiāo


guì
jiāo

duō
wén
jiāo
yún


zhǒng
yán
shuō

wèi

jiàn
wén
jué
zhī
suǒ
yǒu
yán
shuō


jiàn
yán
shuō
zhě
wèi

yǎn

xiàn
jiàn
wài


yóu

yīn
yuán
wéi

xuān
shuō

shì
míng

jiàn
yán
shuō


wén
yán
shuō
zhě

wèi
cóng

wén

yóu

yīn
yuán
wéi

xuān
shuō

shì
míng

wén
yán
shuō


jué
yán
shuō
zhě

wèi

jiàn

wén

dàn


weí
chèn
liàng
guān
chá

yóu

yīn
yuán
wéi

xuān
shuō

shì
míng

jué
yán
shuō


zhī
yán
shuō
zhě

wèi

bié


suǒ
shòu
suǒ
zhèng
suǒ
chù
suǒ


yóu

yīn
yuán
wéi

xuān
shuō

shì
míng

zhī
yán
shuō
yún

zhòng
duō
yán
shuō


wèimíng
shì
míng

lùnmíng
shè
shì
děng
lèi
zhòng
duō
chà
bié

yòu
zhū


néng
shè
zhū


dāng
zhī

míng
zhòng
duō
yán
shuō
yún


suǒ
wèi

gēn
jìng

luó

xìng
chà
bié

zuò
yòng


yǒu


wèn
zhèng
xìng
xié
xìng


yòu
yǒu
tīng
zhì
gōng

guò
shīhuǐchèn

jiān
miào
zhì
tuì
退
shěn
liàng
zhù
bàn
shì
xiàn
jiào
dǎo
zàn

qìng
wèi

yòu
yǒu

yán
lùn
wèi


shāshānzǎi
shā
shā
duō
shā
suōshā


shì
děng


yǒu
shī
shè
jiào
chì
biāo
xiāng
jìng

biǎo
liǎo
guǐ

ānjué
dìng
pèi
zhǔ
jīng
hài
chū
zhōng
hòuxìng
děng


zōng
yán
shuō
chéng
bàn
shòu
yòng
xún
qiú
shǒu

xiū
chǐ
lián
mǐn
kān
rěn

wèi
jiǎnyòu
yǒu
děng

qiē
suǒ
shèyīng
dāng
guǎng
广
shuō


shēng
lǎo
děng
nǎi
zhì
suǒ
qiúchóu
tàn
shǎo
nián

bìng
cháng
shòu
寿
ài
huì
yuàn

suǒ

suí
yīng
ruò

suí
yīng

wǎng
lái

shì
ruò

ruò
shēn

xíng
zhù
zuò

jǐngjiě
shuì
jiě
láo


yòu
yǒu
yǐn
dàn

wèi

chuàn


chuàn


fàng


fàng


guǎng
广
lüè
zēng
jiǎn

xún

fán
nǎo
suí
fán
nǎo


lùn


lùn


liè
suǒ
chéng
néng
chéng

liú
zhuǎn
dìng

xiāng
yīng
shì
shí
fāng
shùxiāng


xiāngyòu
yǒu

róu
gòng
yǒu
xiàn
jiàn

xiàn
jiàn
yǐn
xiǎn


yòu
yǒu
néng
zuò
suǒ
zuò


shì
shì

chǎn
zhēn
wàng


fēi


jīng
guài


yòu
yǒu
qiè
ruò

wèi
xiǎn
liǎo

xiǎn
liǎo
shā
hài


jìn


jié

bìn


yòu
yǒu


fèn
忿

chuí


xié


shāo
làn
zào
shǔ

cūi

hún
zhuó
shèng
jiào
suí
zhú未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |